بیانیه و رسالت دفتر امور زنان

1400/9/29 0:0

رسالت

دفتر امور بانوان به عنوان يك بازوي قوي دانشگاه مي كوشد بستري فراهم كند تا بانوان دانشگاه در زمينه هاي آموزشي ،پژوهشي،فرهنگي ،اخلاقي و معنوي با شكوفايي هر چه بيشتر سرآمد باشند.درراستای تحقق اهداف عالی جامعه اسلامی و درراستای تحقق چشم انداز بیست ساله ، نظام خود را موظف میداند تا برای ارتقاء سلامت همه جانبه زنان در حیطه های جسم ، روان ، اجتماعی و معنوی با تمام ظرفیت بکوشد و در این راستا سعی نماید تا تفاوت های بین زیرگروهها ی مختلف به حداقل رسیده و با مدیریتی مشارکتی و با تاکید بر عوامل ریشه ای ، توسعه ای پایدار  در سلامت زنان ایجاد نماید. با عنایت به این امر دفتر امور بانوان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر تلاش مي كند با همكاري و هم انديشي اعضاء هيئت علمي،كاركنان شاغل و دانشجويان ضمن ارتباط با سایر دستگاهها، بستر مناسبي را در جهت ارتقاء سطح سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و مهارت هاي علمي زنان شاغل، دانشجويان و خانواده آنها فراهم نماید. با توجه به جايگاه دانشگاه در ارائه مطلوبترين خدمات بهداشتي و درماني اين دفتر درنظر دارد با استفاده از فن آوري روز و توسعه ارتباطات همچنین بهره وري از مشاركت همكاران زن و سايركاركنان در ارتقاء كمي و كيفي خدمات تلاش نمايد

بیانیه و رسالت دفتر امور زنان

 دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اصل بیست ویکم قانون اساسی موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی بوده و باید در جهت ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی  وی اقدام نماید .

 زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و نقش آنان در توسعه پایدارانکارناپذیراست و مشارکت آنان در امور اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تاثیر بسزای در درجه توسعه یافتگی کشور دارد . زیرا زنان در کنترل و تعادل استراتژیک ترین مسائل از قبیل جمعیت ، مصرف، عواطف انسانی تربیت ، توسعه و بهداشت و درمان تاثیر بسزایی دارند. 

 دفترامور بانوان باتوجه به وجود عواملی نظیر تبعیض ، فرصت های نابرابر اقتصادی ، شغلی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، عدم دسترسی به آموزش مناسب و کافی بویژه نداشتن سواد بهداشتی که مهمترین موانع تحقق سلامت زنان کشور را تشکیل میدهند، جهت ایجاد فرصتهای برابر فعالیت مینماید تا بدینوسیله زمینه های ارتقای سلانت و توسعه کشور فراهم گردد.

همچنین توجه دادن به برنامه ریزی با رویکرد جنسیت دربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی را رسالت اساسی خود تلقی کرده و در راستای تحقق این امر، مصمم است خط مشی و برنامه های مربوطه را به صورت روشن در جریان کلی سیاستها و تصمیم گیریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا بدین ترتیب پیش از اتخاذ تصمیمات، تحلیلی از اثرات آنها بر سلامت زنان به طور جداگانه انجام پذیرد.   

ضرورت و مختصات راهبرد های کلان سلامت زنان در کشور

·         سلامت از مهم ترین ابعاد حیات انسان و شرط ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی است .  

·         زنان به عنوان نیمی از پیکره جامه با قابلیت و ظرفیت های بسیا ر ، از جمله عوامل تاپیر گذار در پیشرفت و توسعه جوامع محسوب میشود .

·         در دنیای امروز حیطه سلامت زنان بسیار وسیع تر از سلامت باروری و جنسی می باشد.

·         بر اساس توافقات بین المللی و البته سیاست های مورد پذیرش کشور ، فراهم آوردن بهترین شرایط زندگی و سلامت برای کلیه افراد جامعه خصوصا" زنان از تکالیف دولت بوده و لذا داشتن یک برنامه راهبردی موثر و مناسب جزو اولویت های کلان کشور  می باشد

·         تجربه سایر کشور ها نشان داده است که سلامت عمومی جامعه و اختصاصا" زنان تامین نخواهد شد ، مگر آنکه بعضی از مولفه ها و تعیین کننده ها ی کلان آن مانند فقر ، حمایت های اجتماعی و همچنین بی سوادی نیز مد نظر قرار گیرد . چرا که همه ابعاد سلامت زنان تحت تاثیر این عوامل قرار می گیرند .

·         بنابراین طرح سلامت زنان برنامه درون سازمانی وزارت بهداشت نخواهد بود و می طلبد که کلیه سازمان های ذیربط  و مرتبط نظام برای تحقق اهداف آن تلاش کنند .

·         بر اساس مستندات قوی از نکات مهم دیگر در این مسیر باید  مشارکتی بودن برنامه ها باشد . بدون جلب  مشارکت کلیه ذی نفعان از جمله خود زنان اجرای برنامه های کلان تقریبا"امری غیرممکن است .

·         پر واضح است این تاکتیک ها و راهبردها باید با توجه به میزان هزینه های قابل تامین و همچنین ظرفیت های قابل استفاده موجود کشور به اهداف کمی قابل سنجش در هر سازمان و نهاد تبدیل و در ساختار کلان کشوری تبیین گردند .

کلمات کلیدی:
امور.بانوان     رسالت     بیانیه    

تاریخ بروز رسانی:   29 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >