اهداف و راهبرد ها

1400/9/29 0:0

       هدف کلی : ارتقای سطح سلامت زنان در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه

        اهداف اختصاصی : سیاست گذاری درامر بهداشت ،درمان و آموزش ، پژوهش و مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان

        

         اهداف راهبردی 

              1) ارتقای شاخص های استاندارد سلامت زنان  وپایش و ارزیابی مستمر آنها در سطح کشور و کسب رتبه اول در منطقه

              2) تبیین وضعیت موجود  بر اساس تعاریف علمی ، محیط داخلی متشکل از عواملی است که توسط سازمان و یا مجری برنامه راهبردی قابل تغیر است و به عبارتی در حدود اختیارات وی است . در حالی که محیط خارجی یعنی فضایی که مجری برنامه راهبردی به راحتی نمی تواند قواعد آن را تغییر دهد .


تاریخ بروز رسانی:   29 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >